ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


กรมบัญชีกลางเปิดหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ

หน้าแรก > ข่าวธุรกิจ > กรมบัญชีกลางเปิดหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผู้โพส : Admin / วันที่โพส : 2019-07-10 16:22:47
คำค้นหา :


กรมบัญชีกลางเปิดหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ
           กรมบัญชีกลางเปิดอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ให้มีความรู้และ ความเชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ กรมบัญชีกลางได้จัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ในหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 5 กันยายน 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 12 กันยายน 2562 ผ่านระบบ e-learning ซึ่งบุคลากรที่จะเข้ารับ การฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
          สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะต้องเข้าไปเรียนเนื้อหา จำนวน  5 วิชา ประกอบด้วย 1. ภาพรวมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  2. ภาพรวมราคากลางงานก่อสร้างและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 3. ภาพรวมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง 4. ภาพรวมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 5. ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผ่านทางเว็บไซต์ https://e-cpp.cgd.go.th/ โดยมีระยะเวลาในการเรียน ทั้งหมด 60 วัน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้ตามหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) จะต้องเรียนครบตามวิชาที่กำหนดก่อน ซึ่งจะกำหนดสอบภายในเดือนกันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) ของหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นหลักสูตรพื้นฐาน ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และยังส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปโดยความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติด้วย ทั้งนี้ เมื่อผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) แล้ว สามารถเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง  และระดับสูง ซึ่งหากผู้เรียนผ่านการทดสอบหลักสูตรในแต่ละระดับและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 5 (1) (2) (3) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562 จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่อไป
 
 
ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก ThaiPr.net
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ